ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไลน์แยกวัดทุ่งแฝก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงพาดสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ต.มม.ใหม่
16/11/2562 09:00
16/11/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด