ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคลองขนุน
บริเวณบ้านคลองขนุน งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกมกาญจน์
06/02/2561 09:00
06/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
ผู้ควบคุมงาน นายธนาพฤทธ์ บรรจง 091-9826648
ศักดินนท์ ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด