ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลไผ่ใหญ่
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอม่วงสามสิบ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านแรงสูง บริเวณ บ้านไผ่ใหญ่-บ้านหนองมะทอ ตำบลไผ่ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง ป้องกันปัญหาไฟดับและการร้องเรียน ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน จึงต้องมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ๒๕63 เวลาประมาณ ๐๙.0๐ – 12.00 น.
02/04/2563 09:00
02/04/2563 12:00
กฟอ.ม่วงสามสิบ
045-489149
ธนพันธ์ บุญเมือง
ลำดับดาวน์โหลด