ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเดื่อ ต.ศรีภูมิ - บ้านฝายมูล (บน) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระประจำปี
27/05/2563 09:30
22/05/2563 15:30
กฟอ.ท่าวังผา
054799125
เอกพันธ์ ปัญญาภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประชาสัมพันธ์งดจ่ายไฟ