ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนอง หมู่ที่ 3,7 ตำบลตลุก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพในการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกจึงมี ความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน บริเวณบ้านหนอง หมู่ที่ 3,7 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 นาฬิกา
21/11/2564 09:00
21/11/2564 12:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด