ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดนเรศ ถึง บ้านหัวไผ่
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการย้ายเสาแรงสูงบริเวณวัดนเรศ เพื่อให้ทางวัดดำเนินการก่อสร้างโดม
16/05/2562 09:00
16/05/2562 15:00
กฟอ.ดอนเจดีย์
035-591-204
วีรพจน์ เรืองเดชอังกูร