ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานที่ ตั้งแต่วงเวียนสิริราชย์วิ่งเข้าไปทางถนนนาใน จนถึงซอยกาญจนะ2 (ไฟดับตลอดทั้งสองฝั่งซ้าย-ขวา)
PEAป่าตองประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

- วันศุกร์ ที่22 เมษายน 2565
- ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
- บริเวณสถานที่ ตั้งแต่วงเวียนสิริราชย์วิ่งเข้าไปทางถนนนาใน จนถึงซอยกาญจนะ2 (ไฟดับตลอดทั้งสองฝั่งซ้าย-ขวา)

ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง 076-345574
22/04/2565 09:00
22/04/2565 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ไพฑูรย์ บรรลือพืช