ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านภูเวียง
เชื่อมสายแรงสูง บริเวณบ้านภูเวียง (กลุ่มสวนลำไยนายก) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
12/05/2563 08:00
12/05/2563 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด