ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปราสาท ต.ปราสาท, บ้านหนองอาคูณ ต.ห้วยทับทัน, บ้านเจียงวงศ์ ต.หนองห้าง
การไฟฟ้าอุทุมพรพิสัยมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านปราสาท ต.ปราสาท, บ้านหนองอาคูณ ต.ห้วยทับทัน, บ้านเจียงวงศ์ ต.หนองห้าง ขออภัยในความสะดวก
01/06/2563 09:00
01/06/2563 16:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด