ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากประ
ดับไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
28/01/2564 09:00
28/01/2564 12:00
กฟจ.พัทลุง
074671583
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านปากประ