ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไลน์แยกเขาหอม
บริเวณไลน์แยกเขาหอม งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ นายทนงศักดิ์ แซ่ลี้
07/02/2561 09:00
07/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
ผู้ควบคุมงาน นายธนาพฤทธ์ บรรจง เบอร์ 081-9826648
ศักดินนท์ ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด