ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านครองสาริกา ถึง บ้านน้อยเขาเขียว
รื้อถอนสาย ACSR ขนาด 50/7 ต.มม. ระยะทางประมาณ 1 วงจร/กม. และพาดสาย SAC ขนาด 185 ต.มม. ระยะทางประมาณ 1 วงจร/กม.
01/08/2563 09:00
01/08/2563 17:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ประเสริฐศักดิ์ ขามฤทธิ์