ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ.เดื่อ บ.ท่าเดื่อ บ.ปานเจริญ ต.เดื่อศรีคันไชย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
09/01/2562 08:00
09/01/2562 12:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด