ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเทพกุญชร 37 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยเทพกุญชร 37 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 16.30 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
29/09/2563 08:00
29/09/2563 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด