ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองหินปูน
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงแลัอุปกรณ์ประกอบหัวเสา วงจรที่ 1,3 ช่วงที่ 1
14/02/2563 08:00
14/02/2563 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด