ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 9 บ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ถอนเสาแรงสูงและย้ายหัวเสาใหม่
07/06/2563 08:30
07/06/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด