ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หอนาฬิกา ถึง บ้านคลองกระจัง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงที่ขาด บริเวณบ้าน กม.126 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณหอนาฬิกาถึงบ้านคลองกระจัง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. และเวลา 15.00 – 16.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
30/07/2563 09:00
30/07/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง