ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณริมคลองเชียงรากใหญ่ บางส่วน และ ซอยสถานีรถไฟเชียงราก หมู่ที่ 17 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณริมคลองเชียงรากใหญ่ บางส่วน และ ซอยสถานีรถไฟเชียงราก หมู่ที่ 17 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 15.30 น.
**ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
07/11/2562 13:00
07/11/2562 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด