ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกลุ่มพระบาท ม.9 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เพื่อทำการเชื่อมไลน์แรงสูงเพื่อจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงที่ปรับปรุงใหม่หน้าวัดกลุ่มพระบาท
11/10/2562 11:00
11/10/2562 12:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
อุดม คำแก้ว