ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA3R-02 ถึง BUA3S-25 ปลด DDE บ้านชัยพร
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดขนาด 185 ต.มม.
1). ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ.ชัยพร,บ.เทพมีชัย,บ.โนนสุพรรณ,บ้านบังบาตร,องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร ,ชลประทานบังบาตร,หมวดการทางบึงกาฬ,ศุนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภูสิงห์ มิ่งมิตร จำกัด , ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ , ร้านต้นทองเฟอร์นิเจอร์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยพร , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , สวนป่าบึงกาฬ
2 .ดับไฟ 2 ช่วงเวลา เวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านเทพมีชัย , โรงเรียนประสารมิตรวิทยา
30/10/2562 08:00
30/10/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด