ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสวาท-บ.ชัยมงคล
ดับเปลี่ยนสายแรงสูง
17/03/2563 09:00
17/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042591243
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1106