ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่ปากทางท่าฉลอม [ผกส. PEA Samutsakhon]
ย้ายแนวสายแรงสูง 22 เควี
03/10/2562 09:00
03/10/2562 12:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด