ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันปูเลย ซอย 8, 10 และ 11 ตำบลหนองแก๋ว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณบ้านสันปูเลย ซอย 8, 10 และ 11 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.30 น.
16/09/2564 09:00
16/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช