ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้ายรัตนา แยกหัวเตย ถึง เชิงสะพานมะลวน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง 115KV ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ แยกหัวเตย หน้าร้านรัตนาขนมไทย ตรงข้ามกองบิน7 บ้านเกาะเวียงทอง ถึง เชิงสะพานมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
09/12/2564 08:00
09/12/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง