ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.11 ต.บางนมโค (หมู่บ้านทานตะวัน)
พาดสายแรงต่ำเพิ่มเฟส
08/02/2564 08:30
08/02/2564 10:30
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035201612
วิชาญ เนตรสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด