ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตลาดสดมหาชัยบางส่วน ต.มหาชัย
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง แซ่มแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำใหม่) สับเปลี่ยนและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
08/07/2564 10:00
08/07/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด