ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเทพนม ( บางส่วน ) , บ้านโป่งฝาง ( บางส่วน ) , บ้านม่อนหินขาว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณบ้านม่อนหินขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ. และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วันเวลา และ บริเวณที่ดับไฟ
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณที่
- บริเวณบ้านเทพนม ( บางส่วน ) , บ้านโป่งฝาง ( บางส่วน ) , บ้านม่อนหินขาว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
02/02/2564 09:00
02/02/2564 16:30
กฟอ.ทุ่งเสลี่ยม
055659311
จินตนา ปิ่นทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ