ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยประปาคลองน้ำดำ ม.5 ต.หนองไร่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
22/02/2562 09:00
22/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738, 038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ