ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(ตลาดเมืองใหม่) ม.11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพพรณบุรี
ทำการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลง
03/07/2563 09:00
03/07/2563 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด