ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากหวะ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
ดับไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
27/01/2564 09:00
27/01/2564 17:00
กฟจ.พัทลุง
074671583
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านปากหวะ