ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านใหม่สันคะยอม หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และบ้านแม่ฮะเหนือ หมู่ที่ 5 (บางส่วน) ตำบลบ้านปง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณบ้านใหม่สันคะยอม หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และบ้านแม่ฮะเหนือ หมู่ที่ 5 (บางส่วน) ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
20/09/2564 09:00
20/09/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช