ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านในสอย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาไฟฟ้และรื้อถอนเสาไฟฟ้า บริเวณ บ้านในสอย บ้านไม้สะเป่ บ้านดอยแสง จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
06/08/2565 09:00
06/08/2565 12:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด