ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอกบัวถึงลานทองค้าไม้
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/07/2565 09:00
27/07/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด