ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าในซอย 4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาหลง จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าในซอย 4 โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.โครงการที่จัดสรรกาหลงซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง
12/10/2562 09:00
12/10/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
112oct2019-2