ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านขวาวใหญ่
ดับไฟปักเสาแซมไลน์แรงสูง 3 ต้น ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส 1 เครื่อง
06/02/2564 09:00
06/02/2564 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา