ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมาบยางพร - วังตาผิน 5/3 ม.3 ค.มาบยางพร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
27/12/2561 09:00
27/12/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ
2แผนที่