ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานบ้านวังหลวง ถึง ศูนย์พื้นฟูห้วยดินดำ ตำบลน้ำแพร่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสะพานบ้านวังหลวง ถึง ศูนย์พื้นฟูห้วยดินดำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ ๒๙ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านวังหลวง ม่อนคาบอย
บ้านวังน้อย Empreo บ้านวังทอง ศูนย์ฟื้นฟูห้วยดินดำ อุทยานออบขาล ไร่สติส้มปันโน บ้านแม่ขนิลใต้
29/12/2564 09:00
29/12/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช