ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์,โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง16.00 น. บริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ คือ ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์,โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
16/10/2563 09:00
16/10/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด