ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ บ้านหนองไฮน้อย บ้านหนองไฮใหญ่ บ้านโคกสะอาด ตำบลแร่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
30/01/2562 08:00
30/01/2562 12:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด