ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 09
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับไฟบริเวณ บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อน้อย ในวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น.-12.00 น. และ 13.00 น. - ๑5.๐๐ น.
24/05/2563 09:00
24/05/2563 15:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045491219
อนุรักษ์ สิทธิโชค
ลำดับดาวน์โหลด