ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.หนองโพ บริเวณหน้าวัดอรัญญิการาม หมู่๙ บ้านหนองปืนแตก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าวัดอรัญญิการาม หมู่๙ บ้านหนองปืนแตก ทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ วัดอรัญญิการาม และกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า หมู่๙ บ้านหนองปืนแตก
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
30/10/2563 09:00
30/10/2563 16:30
กฟต.หัวหวาย
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด