ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5,6 บ้านเนินทอง คลองยายแดง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ
12/06/2564 09:00
13/06/2564 16:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด