ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาเหมืองน้อย 3 ,บ้านนาเหมืองน้อยหมู่ 13 ,บ้านสมสะอาด ,บ้านแร่ ,บ้านด่านพัฒนา และ บ้านบะแต้
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง งานพาดสายเปลี่ยนสายแรงสูง และรื้อถอนสวิตซ์ใบมีดชั่วคราว บริเวณบ้านนาเหมืองน้อยหมู่ 13 ถึง บ้านแร่ ในการดำเนินการครั้งนี้จำเป็นจะต้องดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งจะดำเนินการในวันและเวลา ดังนี้
25/05/2563 08:00
25/05/2563 17:00
กฟอ.พังโคน
042-772-402
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด