ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่พัฒนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขอุปกรณ์สายจำหน่ายชำรุด และติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มในระบบแก้ไขปัญแรงดันไฟฟ้าตก
21/05/2565 09:00
21/05/2565 12:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ