ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนน เจดีย์ - สร้อยพร้าว
ตัดเเต่งต้นไม้เพื่อปักเสาพาดสายจุดขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทำกิน
13/02/2563 09:00
13/02/2563 16:30
กฟอ.เชียงกลาง
054797104
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด