ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระหว่างบ้านบ่อศิลา ต.บ้านจันทน์ ถึง บ้านท่าห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนซีที.มิเตอร์แบ่งแดน บ้านดุง-บ้านม่วง หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ คือหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ห้วยหลัวอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร และบ้านบ่อศิลา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20/11/2562 09:00
20/11/2562 12:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด