ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนเค็ด
นายณัฐพงศ์ แก้วนาโอ พชง.4 ผกส.พท. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงบ้านจัดสรรนายเสริมศักดิ์ ขุนชิต อ.เมือง จ.พัทลุง
14/02/2561 09:00
14/02/2561 17:00
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว