ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยรางน้ำ
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณซอยรางน้ำ
21/10/2562 10:00
21/10/2562 11:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด