ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สหศิลาเพิ่มพูล ถึง ศาลเจ้าพ่อเขาขาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสหศิลาเพิ่มพูล ถึง ศาลเจ้าพ่อเขาขาว ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พระพุทธบาท ให้ทราบด้วย

หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โดยทันที
11/06/2564 08:30
11/06/2564 17:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด