ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานนีไฟฟ้าอำเภอละงูถึงบ้านห้วยไทรฝั่งขวามือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู มีความจำเป็นตองงดจ่ายไฟชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่สถานีจ่ายไฟอำเภอละงูถึงบ้านห้วยไทรฝั่งขวาไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
22/01/2562 09:00
22/01/2562 17:00
กฟอ.ละงู
0896591551
อำนวย บัวทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ